cloverspa logo

 • 0905 520 089
 • cloverspanhatrang@gmail.com
 • 28C Nguyen Trung Truc Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

 • 266 Tran Phu Street, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Da Nang City

 • 27/ 5 Hai Ba Trung Street, Da Lat City, Lam Dong Province

Clover  Spa  Nha Trang

Clover Spa는 바다 도시 나트랑에 위치하며, 이곳은 베트남에서 유명한 관광지로 알려진 동양의 보석이라고 불리는 곳입니다. 그것은 옛 마을의 아름다움을 지니고 있으며, 고전적인 건축물과 주로 황금과 이끼색으로 통일된 색조가 특징입니다. 독특하고 낭만적이며 따뜻한 디자인으로, Clover Spa는 예술과 고전적인 건축의 다채로운 세계로 여러분을 안내해 드릴 것입니다. 최고의 서비스 품질과 함께.

또한보십시오

프로모션 정보

뉴스-활동 i

 • chao-don-nam-moi-cung-clover-spa

  "Clover Spa에서 봄을 맞이하세요: 휴식, 신선함, 우아함"

  새해 초에는 집집마다 즐거움이 넘치며 가족, 친척 및 친구들과 함께 따뜻한 순간을 즐기며 휴식을 취합니다. 이 분위기에 동참하여 클로버 스파는 모든 스파 마사지 서비스에 대해 20% 할인 혜택을 제공하여 감사의 마음을 전합니다. 평화로운 환경과 탁월한 서비스 품질을 제공하기 위해 새해 동안 고객 여러분이 휴식을 취하고 서비스를 경험하는 동안 보다 편안함을 느낄 수 있도록 노력하겠습니다.

 • ngam-chan-thai-doc

  발 마사지와 독소 제거를 위한 발 담그기

  발 마사지와 발 담그기는 양발의 특정 지점을 자극하여 자연적인 효과를 창출하고 발 내부의 피로, 긴장 및 근육 긴장을 완화하는 방법입니다. 이는 수천 년 전부터 사용된 전통적인 치료법으로 전 세계 다양한 문화에서 사용되고 있습니다. 현재 나트랑의 발 마사지 시설에서는 많은 사람들이 관심을 가지고 효과적인 마사지 방법을 찾아오는데, Clover Spa Massage Nha Trang는 빠질 수 없는 이름입니다. 발 마사지와 발 담그기에 대해 더 깊이 알아보겠습니다!

Clover Spa 사진

 • clover-spa-nha-trang (4)
 • clover-spa-nha-trang (8)
 • clover-spa-nha-trang (10)
 • clover-spa-nha-trang (11)
 • clover-spa-nha-trang (12)
 • clover-spa-nha-trang (19)
 • clover-spa-nhatrang-massage-2
 • clover-spa-nhatrang-massage-1
 • clover-spa-nha-trang-massage-1
 • clover-spa-nhatrang-massage-21
 • clover-spa-nhatrang-massage-22
 • clover-spa-nhatrang-massage-16
 • clover-spa-nhatrang-massage-18
 • clover-spa-nhatrang-massage-14
 • clover-spa-nhatrang-massage-15
 • clover-spa-nhatrang-massage-12
 • clover-spa-nhatrang-massage-13
 • clover-spa-nhatrang-massage-10
 • clover-spa-nhatrang-massage-11
 • clover-spa-nhatrang-massage-7
 • clover-spa-nhatrang-massage-8
 • clover-spa-nhatrang-massage-9
 • clover-spa-nhatrang-massage
 • clover-spa-nhatrang-massage-3

고객 피드백

 • Trong chuyến du lịch tại đà nẵng với gd. Vc mình đã có dịp ghé và trãi nghiệm dv. Thật sự mọi thứ ở đây khiến mình và v rất hài lòng. Nếu có dịp nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa.

  khach-hang-clover-spa

  Companion712476

 • Trong chuyến du lịch tại đà nẵng với gd. Vc mình đã có dịp ghé và trãi nghiệm dv. Thật sự mọi thứ ở đây khiến mình và v rất hài lòng. Nếu có dịp nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa.

  khach-hang-clover-spa

  Companion712476